آتش زیر خاکستر فتنه در حال سر برآوردن است

روزنامه رسالت آخوندی:

– نیروهای پراکنده فتنه سبز در حال مجتمع شدن هستند و آتش زیر خاکستر فتنه دوباره در حال سربرآوردن است.

– تجربیات فتنه 88 فتنه گران را به مراتب کارآزموده تر از گذشته کرده و فتنه جدید به مراتب پیچیده تر است.

– تجمعات و اردوکشی های خیابانی از پیش از انتخابات شروع شده و نمی توان حضور جماعتی در برابر وزارت کشور در روز ثبت نام را بدون سازماندهی و صرفا بر اثر محبت و علاقه به یک نامزد تلقی کرد.

– فتنه گران با پیگیری گفتمان “سازش و همزیستی با جهان” پیوند مستقیمی بین توزیع ارزشهای سیاسی بین المللی و بازخوردهای داخلی انتخابات به وجود آورده اند.

– طرح شعار انتخابات آزاد و حضور مبدع آن در انتخابات با حمایت، تشویق و تشجیع طراحان اصلی این شعار در خارج از مرزها در راستای تحقق شعار برقراری رابطه و سازش شکی باقی نمی گذارد که برنامه ویژه ای برای انتخابات آینده تدارک دیده شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...