آخرین خبر از اعتصاب بیش از هزار کارگر شرکت صدرا در بوشهر

امروز کارگران تا پایان وقت  از اعتصاب دست نکشیدند چیزی که جالب بود برای اولین بار تمام کارگران صدرا با هم متحدانه دست به اعتصاب زدند فکر میکنم پیمانکاران با وعده و وعید میخواهند کارگران را  از فکر اعتصاب فردا منصرف کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

استثمار کارگران صدرای بوشهر

با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر و آرزوی رسیدن کارگران به حقوق  اساسی خود برابر با استانداردهای بین المللی . به عرض میرساند:  کارگران صدرای بوشهر سالهاست که زیر جور پیمانکاران حق و حقوقشان پایمال میشود و متاسفانه هیچ نظارتی هم بر اعمال و رفتار ایشان وجود ندارد بطوریکه تا جایی پیش رفته اند که قوانین مخصوص خود را بر شرکت حاکم کرده اند و این جزیره صنعتی را  به صورت ملوک الطوایفی اداره میکنند. از جمله این موارد:  ١- بهره کشی بی اندازه از کارگران بطوری که چهار نفر از کارگران زیر بار فشار پروژه جانشان را از دست داده اند، و عده زیادی هم دچار نقص عضو و از کار افتادگی شده اند قابل  ذکر است که  مکررا کارگران را مجبور به ١٨ساعت کار شبانه روزی میکنند.

٢-پرداخت نکردن حقوق و عیدی و سنوات ، در حالی که هم اکنون کارگران حقوق بهمن ، اسفند و فروردین را دریافت نکرده اند. بماند که عیدی را که با مبلغ بسیار پایین ٣۵٠٠٠٠ تومان میپردازند که هنوز هم پرداخت نکرده اند  وسنواتی که اصلا پرداخت نمیکنند

٣-جرعت اعتراض کارگران  نسبت به شرایطشان را با اخراج سازی گسترده گرفته اند قابل توجه است که وضعیت کارگران پیمانی از لحاظ امنیت شغلی بسیار اسف بار است و با کمترین اعتراض مسبب اخراج خود میشوند کما اینکه دی ما سال قبل نیز چنین اخراج سازی را در مورد کارگران پیمانی معترض انجام دادند.
من ا… توفیق

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...