آخوند روحانی نسبت به وقوع انقلاب مردمی و سرنگونی نظام هشدار داد

آخوند حسن روحانی، رییس جمهور نظام ولایت فقیه، در همایش “ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد” که امروز در تهران برگزار شد، با مقایسه شرایط کنونی ایران با شرایط انقلاب 1357  نسبت به بروز اعتراض مردمی یا حتا انقلاب در واکنش به گسترش فساد در کشور هشدار داد و گفت : یکی از عوامل وقوع انقلاب ١٣۵٧ که منجر به مبارزۀ مردم با حکومت شاه شد، گسترش فساد در و توسط رژیم پادشاهی بود.

آخوند روحانی با اشاره به فسادهای کلان در دستگاه حکومت جمهوری اسلامی گفت: مردم انقلاب کردند تا کشور از فساد پاکسازی شود و هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند.

آخوند روحانی سپس پرده را بالاتر زده و  گفت که فساد در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و نمی توان آن را یک روزه از میان برد. وی در توصیف دامنۀ فساد در دستگاههای حکومتی گفت : قبلاً به فساد می گفتند “زیرمیزی”، اما، الان شده است “رومیزی” و همین تحول، به گفتۀ حسن روحانی، گویای این واقعیت است که قبح فساد در کشور ریخته است.

روحانی سپس نوک حمله خود را متوجه فساد گسترده در دستگاههای امنیتی و سپاه پاسداران کرده و گفت : “منشاء بزرگترین فساد اداری بهره مندی از رانت اطلاعاتی است.” وی تأکید کرد : ” اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع شود حتماً فساد ایجاد می شود.”

رئیس جمهور ارتجاع نبود نظارت بر قدرت را یکی دیگر از منابع فساد دانست و افزود : “بدون رسانه، بدون حضور مردم و “جامعۀ مدنی” نمی توان در زمینۀ مبارزه با فساد به مقصود رسید.