آشغال تويی که مردم از بوی تعفنت جان به لب شده اند

کارگر شجاعی که روز گذشته هنگام سخنرانی برای کارگران اعتصابی هفت تپه خطاب به امام جمعه تهران که مردم معترض را آشغال خوانده بود، گفت: آشغال تويی که مردم از بوی تعفنت جان به لب شده اند، هدف حمله وحشیانه اوباش حکومتی قرار گرفت و مجروح شد.

 

نام این کارگر شجاع اسماعیل بخشی است. سخنانش را در ویدئوی بالا حطاب به مسئولینی که آنها را بیسواد و امام جمعه ای که او را بیشعور خوانده است، گوش کنید.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...