اتش جواب اتش تنها راه رهایی مردم ایران

تعداد کشته شدگان قیام ایران هر ساعت افزایش مییابد همچنین زخمیان و دستگیر شدگان رو به افزایش است. مسئولین رژیم جنایتکار و دست اندرکاران قتل و کشتار یکی پس از دیگری به صحنه میایند و سعی میکنند که بنوعی مردم را تسکین بدهند و خود را تبرئه کنند. خبرندارند که جواب هر اتش و کشته انها با اتشی بس شعله ورتر برخواهد کشید. اینک جوانان قیام رمز و راز سرنگونی رژیم را دریافته اند. اتش جواب اتش.

سایت انتخاب که سخنان سخنگوی رژیم؛ پاسدار وزارت اطلاعات ربیعی را منتشر کرده است از قول وی نوشت: “کشور نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است” و همچنین ادامه داد؛ درآمدهای دولت به خاطر کاهش فروش نفت، کاهش یافته و تامین منابع درآمدی دولت از طریق فروش نفت و مالیات یکی از هنرمندی‌هایی است که دولت داشته . وی هنر دیگر دولت که سرکوب و پرداخت هزینه های جنگ سوریه و عراق و لبنان است را نگفته است.

وی که وحشت و ترس خود را از قیام مردم پنهان نمیکند گفت: این تصمیمات از نوع تصمیمات دشوار و سخت است، چون آثار مثبت این تصمیمات در میان مدت و درازمدت مشخص می‌شود و دولت واقف بود در این شرایط اصلاح ساختار تبعاتی برای دولت خواهد داشت.

البته وی هرگز فکر نمیکرد که طومار این رژیم به زودی بسته خواهد شد و تبعات دراز مدت و مثبت ان را مردم به زودی خواهند دید.

ربیعی مجبور شد که اعتراف کند جوانان قیام افرین درس خوبی به او و کل نظام داده اند و گفت: اتفاقاتی تاسف برانگیزی در سه روز گذشته روی داد. برخی به بهانه اجرای مصوبه، بخوانید ریش و ریشه اخوندها را سوزانندند

و “در برخی موارد گزارشاتی داریم که به طور مکرر از سلاح گرم و سرد استفاده کردند و تعدادی از ماموران امنیتی و انتظامی را مورد حمله قرار دادند از گروگان گیری تا کشتن آنها .”

وی با اعلام فقر و بدبختی مردم ایران بدلیل سلطه این رژیم برکشورمان گفت: ۷۵ درصد از افراد جامعه شامل طرح کمک های دولت قرار میگیرند..