اجبار کارگران به ترک کار و عدم ارسال حق بیمه

دزدی از حقوق کارگران در این رژیم یک امر عادی و قانونی شده است. در این زمینه رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رژیم گفت :”کارفرمایانی هستند که نیروهای کار خود را به دلیل کرونا نگه می‌دارند اما از آنها نامه ترک کار می گیرند و حق بیمه برای انها رد نمی کنند”

به گزارش ایسنا، فتح الله بیات در خصوص عدم ارسال لیست حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی از فروردین ماه امسال گفت: “متاسفانه برخی از کارفرمایان کارگاههای کوچک به دلیل شیوع بیماری کرونا و با این توجیه که فروردین ماه ۱۴ روز تعطیل بوده، کارگران را وادار به ترک کار می کنند و لیست ترک کار را به نشانه اینکه هیچ فعالیتی نبوده به اداره کار ارسال می کنند اما در واقع نیروی کار در محل کار خود حضور دارد و طبق توافقی که کارگر و کارفرما با یکدیگر کرده اند کارگر به جای اخراج سر کار خود باقی می ماند و در مقابل حق بیمه این مدت برای او رد نمی شود.

وی اشاره کرد که حتی شرکتی نسبتا بزرگ داشتیم که کارگرانش به ما مراجعه کرده بودند و به آنها گفته شده بود که نامه ترک کار بنویسند و برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنند اما با توجه به آنکه کارگران رسمی و با سابقه بودند اعلام کردیم دنبال بیمه بیکاری نروند.