احتمال محاکمه وزیر خارجه سوئد در دادگاه به اتهام کمک به نسل کشی

وزیر خارجه سوئد، کارل بیلدت، ممکن است به خاطر نامه تهدید امیز شرکت نفتی “لوندیل پترولیوم” (Lundin Petroleum) برای توقف یک گزارش بینالملی در مورد نسل کشی در سودان در دادگاه محاکمه شود.

به گزارش روزنامه اکسپرسن چاپ سوئد، هفته گذشته یک گزارش که توسط سازمان اروپائی “(ECOS)  منتشر شده، شرکت نفتی لوندیل پترولیوم که کارل بیلدت نیز عضو هیئت مدیره ان بوده است، را به نسل کشی متهم کرده است.

این گزارش در سال 2008 اماده انتشار بوده است. تهیه کنندگان گزارش در تاریخ 11 نوامبر 2008 یک کپی از پیش نویس گزارش را برای شرکت لیند اویل میفرستد، و قرار است یک هفته پس از ان منتشر شود. اما لوندیل پترولیوم بوسیله یک نامه نویسندگان این گزارش را تهدید میکند که موضوع را به دادگاه خواهند کشاند و از هر کسی که در تهیه این گزارش نقش داشته تقاضای خسارت خواهد کرد، انتشار ان متوقف میشود.

اگبرت وسه لینک، یکی از نویسندگان گزارش، توضیح داده است که انها هیچ بیمی از باخت در دادگاه نداشتند اما این موضوع تا زمان تصمیم و صدور حکم دادگاه خسارتهای اقتصادی زیادی به انها وارد میکرد.

در گزارش سازمان اکوس امده است: “کمیسیون بینالمللی حقوقدانان معتقدند که شرکت لوندیل پترولیوم میتواند از طریق رابطه تنگاتنگ با مجرمین یا قربانیان به وقوع جرائم بینالمللی کمک کند. بین سالهای 1997-2003 سربازان و ملیشاهای سودانی به مردم استان یونیتی حمله کرده و با اتش زدن، تجاوز به زنان و عارت اموال مردم وشنکجه بیش از 10000 نفر را کشته و حدود 200000 نفر را اواره کردند”.
به اعتقاد تهیه کنندگان گزارش این اعمال جنایتکارانه فقط در جهت کنترل بر روی مناطق نفت خیز و هموار کرده راه برای شرکت لوندیل پترولیوم صورت گته است.

در ان زمان علیرغم گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بینالمللی از قبیل دیدبان حقوق بشر وعفو بینالملل در مورد نسل کشی، کارل بیلدت مرتبا این موضوع را کتمان میکرد و از گسترش استخراج منابع نفتی به بهانه کمک به مردم سودان دفاع میکرد.
وی در 18 مارش 2001 در توضیح به روزنامه یوتبوری پستن میگوید: ” من معتقدم که نفت یک امکان بری سودان است و میتواند به صلح و تحول کمک کند. رئیس بخش اطلاعاتی لوندیل پترولیوم ، خانم ماریا همیلتون نیز همزمان از این موضوع در روزنامه سونسکاداگبلادت دفاع کرد.
بنا بر گزارش روزنامه اقصاد جهان، کارل بیلدت سالیانه 200000 کرون از شرکت لیندلاویل سود دریافت میکرده و دارای سهامی به ارزش 500 هزار کرون در شرکت بوده و پس از ان 4.8 میلیون کرون.نیز به عنوان دست مزد دریافت میکند.

در ماه فوریه گذشته انتشارات “اورد فرونت” (Ordfront) کتابی را با عنوان” معامله در خون و در نفت” منتشر و تمام مصاحبه ها، ادرسها، محل فعالیت شرکت لوندیل پترولیوم در ان زمان را افشا کرده است که میتواند در یک دادگاه علیه شرکت لوندیل پترولیوم و از جمله کارل بیلدت مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش کامل روزنامه اکسپرسن. کلیک کنید