“ارز بدهند پوشک بچه را گران نمی‌کنیم”

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران گفت: متأسفانه به این صنعت ارز دولتی تخصیص پیدا نکرده و همین موضوع عاملی شده تا واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه از محل واردات با کمبود نقدینگی روبرو شوند. به نحوی که آنها به زحمت با ارز آزاد مواد مورد نیاز خود را خریداری کنند.

80 درصد مواد اولیه پوشاک بچه وارداتی است و تولیدکننده مجبور است آنها را با ارز آزاد خریداری کند. عباس فصیح خوشگرد گفت: درصددیم با جلسات مختلف و رایزنی‌ها با وزارت صنعت نسبت به دریافت ارز دولتی اقدام کرده و با موافقت مسئولین بتوانیم مانع افزایش قیمت‌ها شویم.

در شرایطی که قیمت پوشک بچه، سه ماه قبل، اندکی افزایش یافته بود، این افزایش قیمت در روزهای اخیر به طور سرسام آوری نمود یافته است. تابناک