ارسال یک محموله عقرب سمی به اردوگاه پناهندگان سوریه از سوی نظام پلید ولایت فقیه

رژیم ولایت فقیه یک محموله عقرب سمی زنده به اردوگاه پناهندگان سوریه در ترکیه فرستاد.
محموله کامیون بزرگ عقرب زنده که بوسیله نظام ولایی به اردوگاههای مهاجران سوری در ترکیه صادر می شد ضبط گردید! این اولین بار در تاریخ بشریت است که چنین اقدامات نفرت انگیز و چندش آوری از سوی یک رژیم فاشیستی مذهبی بر علیه پناهندگان صورت می گیرد

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...