استقبال پر شور از دروایش گنابادی توسط زندانیان در زندان اوین

برگشت ۷ تن از دروایش نعمت الهی گنابادی از انفرادی ۲۰۹ به ۳۵۰ ، درمیان استقبال پرشور هم بندیان آنها انجام شد.آنها به دلیل عدم حضور درجلسه محاکمه و تحریم دادگاه صلواتی، به دستور ابوالقاسم صلواتی و وزارت اطلاعات ، به سلول انفرادی ۲۰۹ ، به مدت ۳ ماه از تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ تا تاریخ ۲۴/۱/۹۲ فرستاده شده بودند

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...