استکهلم: ادامه حمایت از قیام ایران

جهت اطلاع:

هواداران شورای ملی مقاومت اعلام داشته اند که اکسیونهای حمایت از قیام مردم ایران در استکهلم ادامه دارد.

محل تطاهرات:   مقابل پارلمان سوئد. “مینت توریت” Mynttorget

هر روزه از دوشنبه تا جمعه از ساعت  16:00 الی 18:00

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...