زندانیان سیاسی اعتصابی در پیام خود می افزایند:‌ «ما زندانيان سياسي – عقيدتي در زندان گوهردشت اعتصابمان تنها براي اعتراض به شرايط غير قابل تحمل خودمان نيست بلکه اعتراض به شرايط ضدانساني و ظالمانه ايي است که هم بر زندانيان سياسي و عقيدتي و هم به طور شديدتر بر زندانيان عادي تحميل مي شود و کسي را هم جرأت اعتراض نيست. شرايط زندان و زندانيان در هر جامعه ايي در ارتباط مستقيم با شرايط سياسي و اجتماعي کل جامعه  است. همراهي کردن اين شرايط زندان را با اعتصاب ولو با فدا کردن جان وظيفه خود دانستيم تا توجه همه نهادهاي حقوق بشري، شوراي حقوق بشر و به ويژه گزارشکر ويژه به نظارت بيشتر و مصرانه تر جلب مي کنيم».
زندانیان سیاسی اعتصابی از همه هموطنان و همه آزادگان دنيا خواستار حمايت شده اند.