استکهلم: فراخوان به آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی

اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت همچنان ادامه دارد و وضعیت انها به وخامت میگراید.

زندانیان سیاسی در خطر جدی هستند و تنها با اعتراضات گسترده است که می توان رژیم را در اجرای نقشه های ضد انسانی اش ناکام گذاشت. 

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد، سوئد، در راستای کمپین بن المللی در حمایت خواست این زندانیان اعتصابی از همه انسانهایی آزادیخواه میخواهد در اکسیون اعتراضی که برای دفاع از زندانیان اعتصابی تدارک دیده شده شرکت کنند. 

شنبه 3 سپتامبر

استکهلم: مینت توریت Mynttorget

زمان: 14:00 الی 16:00

 

زندانيان سياسي در حال اعتصاب در زندان گوهردشت؛ پیامی خطاب به هم میهنان و مجامع بين المللي و مدافع حقوق بشر ارسال کرده اند.

زندانیان سیاسی در این پیام اعلام نوشته اند: «اعتصاب و اعتراض ما زندانيان سياسي از چنين زمنيه يي ريشه گرفته که نه تنها زندان که قوه قضاييه و ديگر ارکان حکومت هيچ حد و مرزي را در تجاوز و تعدي به زندانيان بي پناه که مطمئن هستند صدايشان به جايي نمي رسد به رسميت نمي شناسند و زندانيان را تا سر حد بردگي و تحقير مورد ستم قرار مي دهند و زندانيان هم که هيچ حقي براي آنان تعريف نشده راهي جز تسليم مقامات زندان شدن ندارند. و گرنه با انتقام شديدتر عوامل زندان؛ البته با حمايت سازمان زندانها و قوه قضائيه و دادستان مواجه مي شوند».

زندانیان سیاسی اعتصابی در پیام خود می افزایند:‌ «ما زندانيان سياسي – عقيدتي در زندان گوهردشت اعتصابمان تنها براي اعتراض به شرايط غير قابل تحمل خودمان نيست بلکه اعتراض به شرايط ضدانساني و ظالمانه ايي است که هم بر زندانيان سياسي و عقيدتي و هم به طور شديدتر بر زندانيان عادي تحميل مي شود و کسي را هم جرأت اعتراض نيست. شرايط زندان و زندانيان در هر جامعه ايي در ارتباط مستقيم با شرايط سياسي و اجتماعي کل جامعه  است. همراهي کردن اين شرايط زندان را با اعتصاب ولو با فدا کردن جان وظيفه خود دانستيم تا توجه همه نهادهاي حقوق بشري، شوراي حقوق بشر و به ويژه گزارشکر ويژه به نظارت بيشتر و مصرانه تر جلب مي کنيم».
زندانیان سیاسی اعتصابی از همه هموطنان و همه آزادگان دنيا خواستار حمايت شده اند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...