اصلاح طلب و اصول گرا دیگه تمومه ماجرا

در سراشیبی سقوط و سرنگونی رژیم بدنبال ریشه یابی و حل مشکل سرنگونی است اما خبر ندارد که  دیگر دیر شده است.

ایسنا: تقویت سرمایه اجتماعی و تأمین امنیت نرم

مشارکت اجتماعی، مردم سالاری و اعتماد متقابل مردم و دولت به یکدیگر از نتایج بسیار مهم سرمایه اجتماعی است که هم رضایت مردمی و مشروعیت سیاسی را تأمین می کند و هم به ثبات و امنیت داخلی می انجامد.

اهمیت روز افزون جنگ نرم، ضرورت توجه به راه کارهای حفظ و تقویت امنیت نرم در جامعه را بیش از هر زمان دیگری برجسته ساخته است و یکی از راه های مهم و قابل توجه تأمین امنیت جامعه در مقابل تهدیدات نرم تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی است.

اینهم نظر پژوهشگر رژیم: «علی نورزاد» :

در موارد زیادی، دولت ها عملکرد مناسبی نداشته و ضعف هایی دارند. سرمایه اجتماعی این ضعف ها را جبران می کند و باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود.

سرمایه اجتماعی دارای اشتراکات و پیوند زیادی با مؤلفه های امنیت در هر کشور دارد.

در واقع  ضعف و یا سقوط سرمایه اجتماعی موجب بالا رفتن هزینه های زندگی اجتماعی هم برای دولت و هم برای مردم می شود.

یکی از این موارد بالا رفتن هزینه های تأمین امنیت است. زیرا زمینه های نارضایتی شهروندان از دولت فراهم شده و در نهایت حفظ امنیت نرم که مربوط به هویت آنها می شود برای دولت بسیار مشکل خواهد بود. بعلاوه، در صورت فقدان و یا تضعیف سرمایه اجتماعی هزینه ها و فشارها افزایش یافته و حاکمیت را به امنیتی دیدن رفتارها سوق می دهد.

وی تصریح کرد: تأمین امنیت بدون داشتن سرمایه ای چشمگیر در حوزه اجتماعی میسر نبوده یا دست کم بسیار دشوار است.

اعتماد متقابل مردم و دولت به یکدیگر از نتایج بسیار مهم سرمایه اجتماعی می باشد که هم به افزایش رضایت مردم می انجامد و هم به مشروعیت سیاسی و در نهایت ثبات و امنیت داخلی را در پی خواهد داشت.

سرمایه اجتماعی، با تولید امنیت نرم نقش بسزایی در نهادینه سازی رضایتمندی و تقویت مشروعیت و ثبات سیاسی در جامعه دارند. ایرنا