اعتصاب طلافروشان یزد، مشهد، تهران و تبریز

روز دوشنبه ۱۸دی کلیه طلافروشان شهر یزد در اعتراض به کسادی بازار و فشار و اخاذی مالیاتی رژیم مغازه‌ها را بستند و یکپارچه دست به اعتصاب زدند. بازار طلافروشان یزد نیز کاملاً کرکره‌ها را پایین کشیده و تعطیل کردند. به گزارش رسیده این اقدام بازاریان یزد باعث خشم کارگزاران رژیم در این شهر شده است.

اعتصاب طلافروشان یزد

طلا فروشان بازار مشهد، تهران و تبریز دراعتراض به افزایشمالیات دست به اعتصاب زده و اکثر مغازه‌های طلافروشان تعطیل شد. طلا‌فروشان مشهد در مقابل اداره دارای تجمع اعتراضی و اعتصاب کردند.در شهر تبریز تعدادی از مغازه‌دارها با تهدید مزدوران لباس‌شخصی و مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی مجبور به باز کردن مغازه‌های خود شدند. مزدوران لباس‌شخصی مغازه‌داران را تهدید کرده‌اند اگر مغازه‌ها را باز نکنند قفل مغازه‌ها را خواهند شکست و مجوز کسب آنها باطل خواهد شد.

اعتصاب طلافروشان

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...