اعدام حداقل ۲۳ نفر در طی ۱۰ روز در ایران

بر اساس گزارش رسیده  حد اقل ۲۱ نفر در طی روز۱۰ در ایران اعدام شده اند.

جلادان رژیم آخوندی در سحرگاه چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۱ زندانی را به طور جمعی در زندان قزل حصار کرج اعدام کردند.

شماری از اعدام شدگان عبارتند از: عباس بی پروا، ابوالفضل کرده، میثم، عادل هاشمی و دو برادر به نامهای امیر و حمید هاشمی. اجساد کشته شدگان به امامزاده بی بی حکیمه منتقل شدند تا به خانواده هایشان تحویل شود. رژیم آخوندی هیچ خبری در باره این اعدامهای جنایتکارانه منتشر نکرد.

قربانیان جزو ۲۲ زندانی هستند که در دو گروه ۱۱ نفره روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت برای اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

علاوه بر این در خبر گراری فارس روز ۱۹اردیبخشت گزارش داد که   سه زندانی دیگر در زندان شاهرود و یک زندانی در زندان سمنان به دار آویخته شدند.  این خبر گزاری همچنین گزارش داد که چهار نفر دیگر در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت در اراک به دار اویخته شده.

بر اساس خبر ایسنا در روز دوشنبه ۱۶اردبهشت حداقل سه نفر در زندان کرمانشاه به دار اویخته شده اند.

همچنین حد اقل یک نفر دیگر در روز ۸ اردیبشت در زندان زاهدان حلق اویز شده.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...