افسانه اسکوئی: برکت سیل ونقطه عطف سرنگونی

سیل ویرانگر، خانه وجان مردم را با خطرات بزرگ مواجه کرده است و ایادی رژیم در توجیح عدم کمک رسانی و دجالیت خود سعی در”برکت” خواندن سیل کرده و بیش ازاندازه وقاحت بر جان های زخمی وبی خانمانی مردم نمک می پاشند. سیلی که دست ساخت رژیم ضد بشری خمینی بوده و توسط آن نه تنها کمر به قتل عام طبیعت بلکه قصد قتل عام مردم بی گناهی را داشته است که طی دوسال گذشته با اعتراضات و اعتصابات خود خواهان حقوق حقه خودشان بوده اند. به این ترتیب ایادی رژیم ازجمله روحانی آن را ”برکت” می خواند و در دلشان پای کوبی می کنند که تا مدت ها مردم مشغول خرابی های سیل و ویرانی های آن خواهند بود و کسی درخواست های حقه خودش را دیگر طلب نمی کند. زهی خیال باطل !

مردم ایران این ”برکت سیل ” را با همکاری و اتحاد به سیل عظیم سرنگونی برعلیه این رژیم دد منش تبدیل خواهند کرد.

آیا مگر این رژیم از بدو حکومتش کمر به قتل مردم ایران و ویرانی جای جای میهن عزیزمان نبسته بود ؟مگردراین ۴۰ سال عزیزترین فرزندان این سرزمین را به قتلگاه نبرده بود؟ مردم ،بی عدالتی ها واعدام های خیابانی و شلاق ها را فراموش نکرده اند ؟فروش آب های خزر و واگذاری جنوب کشور ، خلیج فارس و دریای عمان ویا فروش خاک کشورما ن را فراموش نکرده اند. سرمایه های کلان ودرآمدهای نفتی که خرج کشورهای سوریه وعراق و یمن و… برای جنگ افروزی درخاورمیانه و تروریست و سرکوب مردم در داخل به کاربرده شده است را فراموش نکرده اند. مردم ایران زمین می دانند که به گفته رهبرانقلاب مسعود رجوی ”کس نخارد پشت من جزناخن انگشت من” . به راستی این رژیم پلید برای این مرزوبوم چه باقی گذاشته بود؟

بله این سیل عظیم و ویرانگر قبل از این که برای مردمی که دیر یا زود قراربوده توسط ملایان جنایتکار و پاسداران جنایتکارشان سلاخه شوند، سرعت سرنگونی را با اتحاد بیشتر و مشت های گره کرده هموطنان مان، تسریع

می بخشد و دقیقا برای مردم میهن برکت سیل است و برای رژیم جنایتکارمولایان واراذل واوباشش نابودی تمام عیارخواهد بود.

بنابراین این سیل نقطه عطفی درجهت سرنگونی رژیم ضدبشری، ضد ایرانی و ضد اسلامی خواهد بود و برکت سیل  تمامیت گور زرین وطلایی خمینی دجال ابوداعشی و تمامیت حکومت جهل و جنایت ۴۰ساله ننگین آخوندها و شرکا را به ارمغان خواهد داشت وبرای همیشه حکومت شیادان وشرکارا به فاضلاب تاریخ سرازیر می کند.

افسانه اسکویی

۷آپریل ۲۰۱۹

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...