افسانه اسکوئی: بشریت به چه راهی می رود؟ نوازش کردن گرگ ها؟

علیرضا آوایی ، وزیر دادگستری ایران ، یکی از صد عضو دعوت شده  از سراسر جهان،  برای شرکت در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو است.

اجازه دادن به شرکت  آوایی درهمکاری با شورای حقوق بشر ،شرم آور است و فعالیت های حقوق بشر سازمان ملل را خدشه دار می کند.

علیرضا آوایی ازسال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ریس دادگاه  تهرا ن بوده است و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد اورا در فهرست تحریم برای دخالت در دستگیری های خودسرانه ،نقض حقوق بشر ،محرومیت از حقوق و افزایش اعدام ها قرارداده است .

علیرضا آوایی همچنین نقش کلیدی در قتل عام زندانیان سیاسی درتابستان ۱۳۶۷ داشته است .زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در دزفول واهواز شهادت داده اند که او عضو کمیته مرگ در سال ۱۳۶۷ بوده است .

این که رژیم ایران حقوق بشر را تحت نام جمهوری اسلامی زیرپا گذاشته است درسراسر جهان شناخته شده است.

اتحادیه اروپا وسوید به چه راهی می روند؟

این که مردم ایران در ماههای گذشته درتظاهراتشان فریاد زدند”اصلاح طلب ،اصولگرا دیگه تمامه ماجرا ” برای اروپا و سوید ما نیز صدق می کند.

دولت همچنان سعی دارد روابط تجاری خوبی با رژیم خونخوار در جهان ،یعنی رژیم ملاها در ایران داشته باشد.

تجارت با دیکتاتوری فاسد مذهبی و ورشکسته ساده لوحانه و شر م آور است .ساده لوحانه است زیرا که درچندماه آینده سیاست های ایالات متحده آمریکا ،کشورهای اتحادیه اروپا ازجمله سوید را مجبور به تصمیم گیری درباره روابط تجاری با ایران می کند.

اتحادیه اروپا تصمیم می گیرد تا با ایالات متحده روابط خود را داشته باشد تا با ایران چراکه اتحادیه اروپا ۴۰برابر تجارت بیشتری با ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران دارد.

هم زمان که مردم ایران برای رسیدن به احقاق حقوق خود جان می دهند ،نمایندگی ها ی تجاری ایران به اتاق بازرگانی در استکهلم دعوت می شوند. اروپا و سوید به چه راهی می روند؟،انسان تعجب می کند!

حزب دمکرات های سوید که به دلیل نظرات شان شناخته شده هستند علیه اقدامات وحشیانه رژیم ایران با تظاهر کنندگان صلح جو در خیابان های ایران موضع گرفتند درحالی که مارگوت ولسترم (از حزب سو سیال دمکرات ) وزیر خارجه سوید  ،خودش را با گفتن ”غیرقابل قبول” راضی کرد.

از کشور سوید انتظار می رود در مبارزه با تروریسم و بنیاد گرایی و برای صلح و آزادی و ارزش های انسانی موضع قوی اتخاذ کند.

دادن این امتیازات به دیکتاتورها ،نتایج تروریستی فاجعه آمیز به وجود می آورد و دیکتاتورها نه تنها در خاورمیانه بلکه در اروپا و سراسر جهان قوی تر می شوند.

ما هنوز هم برای نجات بشر و دنیا بسیار تاخیر داریم به همین دلیل د ر مقابل بنیاد گرایان و وحشی گیری شان که قلبش  در ایران ملا ها می تپد،  نیاز به موضع گیری های قوی و محکمی داریم.

افسانه اسکوئی
۲۸فوریه ۲۰۱۸

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...