الله‌کرم: اصول‌گرایان دی ۹۶ فهمیدند حرکت‌های خیابانی دولبه دارد

اعتراضات کارگران کارخانه‌های هپکو وآذرآب در اراک

حسین الله‌کرم درباره اینکه بخشی از اصول‌گرایان در جریان تحریم‌ها مطالبات مردمی را تشویق و تشدید می‌کنند، گفت:شاید بخش هایی از جریان اصول‌گرا دست به این کار می زدند یا آنکه تلاش می کردند این وضعیت را مورد بهره برداری قرار دهند اما بلافاصله در همان دی ماه سال 96 متوجه شدند که این حرکت های خیابانی به طور دو لبه عمل می کند. به نظرم می آید که آنها این رویکرد را رها کردند. تابناک