محمد قرائی: ” امان از ظلم، امان از جور، امان از بیداد!”

صبح روز شنبه۳۰ آبان ۲۱نوامبر،  ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮔﺎﺭﺩ ﻭﯾﮋﻩ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ به آکسیون معترضین درجلوی زندان اوین یورش برد.

شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه ای خواستارآزادی فوری زندانیان شد. درقسمتی ازاین فراخوان امده است: نیروهای سرکوبگر به تجمع شماری از خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی که در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند، حمله کرده و آنها را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و دهها تن از آنان را بازداشت کردند. شورای ملی مقاومت ازهمه مجامع حقوق بشری وسازمانهاهای بین المللی  خواست تا درجهت محکومیت این عمل شنیع وآزادی فوری تمامی بازداشت شدگان اقدام نمایند.

شعله پاکروان مادر ریحانه قهرمان درفیسبوک شخصی خویش به تاریخچه بست نشینی وتحصن ازدوران قاجارتاکنون پرداخته ومینویسد:” بر روی کاغذ دو تن از دستگیر شدگان دوجمله ساده نوشته شده بود. اولی بدست یک مادر بود. ” امید علیشناس را آزاد کنید “. دومی به دست یک پدر ، ” سعید من کجاست ؟ ” هر دو از ظلمی که به آنان رفته در خروش بودند.

اما عکس العمل فراشباشی ها و ملیجکان چه بود ؟ هاشم زینالی را با نهایت بی رحمی کتک زده و به جایی نامعلوم منتقل کرده و سیمین بانو مادر امید را به زندان شهرری برده اند. کلام ونتیجه گیری آخر مادردلسوخته ریحانه قهرمان اینست :” امان از ظلم، امان از جور، امان از بیداد!”

زندانی سیاسی امید علی شناس در اعتراض به یورش وحشیانه دژخیمان خامنه‌ای به خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین و دستگیری و انتقال مادرش سیمین عیوض زاده به زندان قرچک ورامین، دست به اعتصاب‌غذا زد.

بنا به گزارش دیگری، زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی از چهارشنبه 4آذر 94 اعتصاب‌ غذای خود را درحمایت از امید علی شناس آغازنمود.

آنچه گذشت خلاصه حادثه قابل انتظاری بود که شنبه، سی آبان گذشته رخ داد. مدتی قبل به همت دکترمحمد ملکی وتنی چند ازطرفداران حقوق بشر، تجمعهای روزهای شنبه جلوی اوین ودوشنبه ها روربروی ساختمان دنا درحمایت اززندانیان سیاسی و افشای فساد درحاکمیت آخوندها شکل گرفت. تعداد نفرات  درروزهای آغازین به انگشتان یکدست هم نمیرسید. به تدریج وبرغم وجود خفقان مطلق اعضای خانواده زندانیان سیاسی وشهیدان بخون خفته به این جمع پیوستند. اندک اندک جمع مستان سررسیده  وبه صدها نفربالغ شدند. پس ازموشک باران لیبرتی دکترمحمد ملکی اولین رییس دانشگاه تهران پس ازانقلات ومبارزخستگی ناپذیر، پرچم محکومیت حمله به اشرفیان لیبرتی را جلوی زندان اوین بالابرد . ایضا دردفاع ازمردم ستمدیده ایران وفرزندان دلاورش ازحقی گفت که دریکی ازبندهای بیانیه حقوق بشرآمده است.” اگر همه راه های مسالمت آمیز به جایی نرسید ملت ها حق دارند هرطور میخواهند عمل کنند، تا کی؟!!!!! باید حق را گرفت ” واین یعنی عبورازخط قرمزرژیم جهل وجنایت! حرامیان وقداره بندان خامنه ای هراسان ازبرانگیختگی  وانباشت خشم مردم ستمدیده، طاقت ازدست دادند. حمله وهجوم سربازان بدنام واراذل واوباش برای جلوگیری ازپیوستن مردم وگسترش قیام انجام گرفت . غافل ازاینکه این بارآتش فشان خشم خلق را سربازایستادن نیست!

غافل ازاینکه دوران عوض شده است وبقول آقای هاشم خواستارنماینده کانون فرهنگی معلمان ازخراسان، تابستان سیاه شصت وهفت تکرارشدنی نیست. امروز مادربزرگ ریحانه جباری بردستان نوه قهرمانش که مزدوروزارت بدنام را به سزای اعمالش رساند ، بوسه میزند واورا تشویق به انتقام می کند. امروز مادرکهنسال وشیردل ستاربهشتی خواهان انتقام خون  پسرش ازخامنه ای است! امروزمعلمان درتجمعهایشان فریاد میزنند داد ازاین بیداد، هرچه باداباد!

انبوه کارگران درمقابل نظام ستمگرشعار هیهات من الذله سرمیدهند. زندانیان سیاسی درسیاهچالهای رژیم سرتاپافساد، نظام نکبت خامنه ای را لجن مال می کنند وتره هم برای شکنجه گران وجلادانش خرد نمی کنند. گامی فراتر، زندانیان سیاسی مجاهد ومبارز با الهام ازقهرمانان اشرفی درزندان لیبرتی جان برکف، رودر روی گله  آدمکشان رژیم ، بیا بیا میگویند!

مادران داغداردرمقابل درب بزرگ زندان اوین شعاراوین را ویران میکنیم سرمیدهند وخواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند!

آن روی سکه مقاومت جانانه مردم وفرزندان رشیدش وضعیت بشدت وخیم ودرب وداغون رژیم غرقه دربحرانهاست. صدورتروریسم ملاها آسیب جبران ناپذیری درسوریه، عراق، لبنان، یمن و… دیده است. جام زهراتمی به حلقوم ولی فقیه ریخته شده وآثارش سرتاسروجود نحس حاکمیت را درنوردیده است. آخرین گزارش آژانش اتمی مشکلی ازرژیم حل نخواهد کرد.  به نظرمیرسد ولی فقیه به خاک سیاه نشسته هم چوب را خورد وهم پیازرا!

بروایت نماینده مجلس ارتجاع مطهری، اقتصاد ازهم پاشیده وفساد وفحشاء آخوند ساخته وپرداخته اشک تمساح جلاد جماران ران هم سرازیرکرده است. شقه وشکاف تا راس هرم وتا بن استخوان نظام نفوذکرده است بحدی که شمع خانی دبیرشورای امنیت باصطلاح ملی نظام ، هشدارمیدهد وخواهان آتش بس است. به نظرمیرسد گرگان وددان درون حاکمیت درحال دریدن یکدیگرند!

نتیجه اینکه نه سرکوب ودستگیری گسترده توسط چماقداران و سربازان بدنام ونه شکنجه واعدام هیچکدام چاره سازنیست. نمایشات وحشت وتروربه ته خود رسیده اند. همه قرائن ونشانه ها خبرازشعله ورشدن خشم فروخفته مردم ستمدیده ایران است.

محمد قرایی- سوئد

آذرماه 94 برابربا نوامبر2015