امروز 18 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند

بنا‌ به گزارشهای دریافتی امروز سه‌شنبه 11آذرماه 93 در مجموع 18 زندانی توسط دژخیمان خامنه‌ای اعدام شدند. بنا‌ به این گزارش بامداد سه‌شنبه ۳ مرد به‌نامهای یدالله فهیمی، مختار داوودخواه و منوچهر رضایی و یک زن به‌نام مرضیه استواری در زندان مرکزی ارومیه، ۳ زندانی در زندان مرکزی بندرعباس به نامهای علی اکبر نورالدینی، علیرضا قربانی و حسین شاهو زهی و ۱۱ زندانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

اعدام 18 زندانی ظرف یک روز در دولت آخوند روحانی که وعده اعتدال داده بود، بیانگر ماهیت جنایتکارانه رژیمی است که در گرداب بحرانهای اتمی و اقتصادی دست به چنین کشتارهایی می‌زند تا با فضای انفجاری جامعه مقابله کند.