انعکاسات بی سابقه تظاهرات ضد ظریف مقاومت در استکهلم

سفر طریف به استکهلم تا همینجا هم به شکست و افتضاحی برای او تبدیل شده اشت. اگر چه که او فردا نیز میخواهد با مماشات گران و چپاولگران نیز دیداری داشته باشد اما اکثر روزنامه های سوئدی بطور بی سابقه ای مقالات مقاومت ایران و تظاهرات ضد ظریف را منعکس کردند.

اخبار کانال 4 و کانال 1 نیز با پخش تظاهرات مقاومت ایران چهره لجن مال شده ظریف را به نمایش گذاشتند. روزنامه داگنز نی هتر، یوتبوری پستن، اسونسکاداگ بلادت و اخبار رادیو تلویزیون سوئد هر کدام گوشته ای از خشم ایرانیان مقیم سوئد نسبت به سفر ظریف به استکهلم را نشان دادند.

شدت اعتراضات بحدی بود که وزیر خارجه مماشات گر سوئد بارها در کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاران اظهار کرد که ما در مورد حقوق بشر و رعایت ان در ایران به رژیم تذکر دادیم.

به امید هر چه باشکوه تر برگزار کردن تظاهرات فردا در اولین فرصت انعکاسات مطبوعات سوئد را ترجمه و به اطلاع میرسانیم.