ايران: فراخوان براي نجات منصور آروند، زنداني سياسي كرد

مقاومت  ايران  از ارگانهاي حقوق بشري خواستار اقدامي مؤثر براي رسيدگي به خواستهاي زندانيان اعتصابي زندان اروميه و ديگر زندانيان سياسي در زندانهاي رژيم ايران است.

روز شنبه 8 آذر در دهمين روز اعتصاب غذاي 29زنداني سياسي كرد در زندان مركزي اروميه، دژخيمان رژيم منصور اروند، از زندانيان سياسي اين بند را به طور ناگهاني به زندان مهاباد منتقل كردند. وي كه متهم به «محاربه» است، به تازگي حكم اعدامش به تأييد ديوانعالي آخوندي رسيده و در معرض خطر اعدام قرار دارد.

به دنبال آن مزدوران گارد ويژه مجهز به باتوم و شوکر الکتریکی در هراس از اعتراض همبندان منصور اروند و به منظور ارعاب زندانيان، بند سياسي زندان اروميه را به محاصره خود در آوردند.

همچنين دژخيمان به هنگام ملاقات زندانيان با خانواده هايشان، به منظور اعمال فشار و تحقير آنها، با در آوردن همه لباس زندانيان و بازرسيهاي غيرمتعارف، آنها را مورد تحقير و توهين قرار دادند.

29زنداني سیاسی كرد بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه از روز 29 آبان در اعتراض به انتقال مجرمان عادي به بند زندانيان سياسي و انتقال زندانيان سياسي به بند مجرمان عادي و تشديد اعمال فشارها عليه زندانيان و خانواده هايشان دست به اعتصاب غذا زده اند. حال تعدادي از زندانيان بر اثر 10روز اعتصاب غذا رو به وخامت نهاده است. از جمله علی افشاری است که به خاطر محروميت از درمان از بيماريهاي مختلف رنج مي برد، در وضعيت وخيمي قرار گرفته است.

دژخيمان براي جلوگيري از انتقال اخبار اين اعتصاب غذا از ظهر شنبه تلفنهاي زندان اروميه  را قطع كرده اند. شكنجه گران زندانيان اعتصابي را تهديد كرده اند كه در صورت ادامه اعتصاب زندانيان عادي بيشتري را به بند آنها منتقل خواهند كرد.

همچنين زندانيان سياسي زندان گوهردشت و شماري از زندانيان سياسي زندانهاي سنندج و زاهدان و بندر لنگه  از  اعتصاب زندانيان سياسي زندان اروميه اعلام حمايت كردند.

مقاومت  ايران  از عموم مراجع و ارگانهاي حقوق بشري خواستار اقدامي مؤثر براي نجات جان  منصور آروند، زنداني سياسي كرد و رسيدگي به خواستهاي زندانيان اعتصابي و ديگر زندانيان سياسي در سياهچالهاي رژيم ايران است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

9 آذر 1393 (30نوامبر 2014)