ايران: فراخوان مقاومت ايران به نجات 31 زنداني كه در معرض اعدام هستند

مقاومت يكي از زندانيان با شعار مرگ بر خامنه اي ، مرگ بر لاريجاني در مقابل انتقال خود براي اجراي حكم اعدام.

مقاومت ايران براي نجات 31 زنداني محكوم به مرگ در زندان قزل حصار كه به نقطه نامعلومي منتقل شده اند، فراخوان مي دهد. همچنين با درود به بيش از 500 زنداني اعتصابي در بند 2 زندان قزل حصار ، عموم مراجع و ارگانهاي بين‌المللي حقوق بشر را به اقدامي عاجل براي رسيدگي به خواستهاي زندانيان اعتصابي و توقف احكام مرگ به ويژه اعدامهاي جمعي فراخوان مي دهد.

از روز 11آذرماه زندانيان سالن 3 بند 2 زندان قزل حصار در اعتراض به اعدامهاي جمعي و پياپي در اين زندان و به منظور توقف اين مجازات وحشيانه، دست به اعتصاب غذا زده اند. آنان در مقابل تمهيدات سركوبگرانه و فريبكاريهاي رژيم براي شكستن اين اعتصاب، مقاومت كرده و براي هشتمين روز به اعتصاب غذاي خود ادامه مي دهند.

رئيس زندان اعتصاب كنندگان را تهديد كرده است كه در صورت ادامه اعتراض 200نفر را اعدام خواهد كرد.

در اين راستا، در روز يكشنبه 16آذر، دژخيمان 31زنداني محكوم به مرگ را از بند خارج و به نقطه نامعلومي منتقل كردند. شماري از زندانياني كه براي اجراي حكم اعدام منتقل شده اند، كساني هستند كه مأموران رژيم آنان را به‌عنوان عوامل اصلي اعتراضات و اعتصاب غذا در زندان قزل حصار ميداند.

در اين جريان يكي از زندانيان در مقابل انتقال خود به مقاومت پرداخت و در اعتراض به انتقالش براي اجراي حكم اعدام شعار «مرگ بر خامنه اي» و «مرگ بر لاريجاني» سر داد. وي سرانجام تلاش كرد با خودزني، جانيان را انتقال خود بازدارد. گفته مي شود زنداني مزبور بر اثر شدت جراحتهاي وارده در آستانه مرگ قرار داشته است اما مأموران زندان از انتشار هر گونه اطلاعاتي در اين زمينه سر باز مي زنند.

افزايش امواج اعدام در زندانها و شهرهاي مختلف كشور از جمله به دار آويختن دست كم 51زنداني صرفا در فاصله روزهاي 3تا 12 آذر، نشانگر هراس فاشيسم مذهبي حاكم از گسترش اعتراضات مردم جان به لب رسيده ايران و به منظور تشديد جو ارعاب در جامعه است. كارگزاران رژيم خود اذعان دارند كه «امنيت …براي دستگاههاي قضايي، امنيتي و انتظامي مهمترين دغدغه است و در اجراي اين وظيفه هرگز کوتاهي نکرده و نخواهند کرد».

سكوت جامعه بين المللي در مقابل وضعيت فاجعه بار حقوق بشر در ايران به سران نظام ولايت فقيه كه در بين مردم به «پدرخوانده داعش» معروفند، براي توسل به هرگونه توحش از اسيدپاشيدن تا چاقوزدن به زنان و دختران بيدفاع تا امواج اعدامهاي جمعي در زندانها و شهرهاي مختلف كشور دست باز داده است.

هرگونه مراوده با اين رژيم ضدبشري بايد مشروط به رعايت حقوق بشر ازجمله توقف مجازات ضدانساني اعدام باشد.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

18 آذر 13493 (9دسامبر2014)