ایا خامنه ای به خواسته هایش در موشک پرانی حماس رسیده است؟

اوارگی و دربدری و کشتار مردم فلسطین در پی موشک پرانی حماس، برای ابرو بخشیدن به. خامنه ای، نتیجه مثبتی نداشته است. مزدوران خامنه ای در حماس اینک در دومین نامه به وی برای بازگشت ابرو و حیثیت به باد رفته شان در جهان اسلام و کشورهای عربی و مجامع بین المللی درخواست کمک کرده اند.!!

ایا خامنه ای به خواستهایش در موشک پرانی حماس رسیده است؟ وابستگی حماس به رژیم ایران بر هیچ کس پوشیده نیست و بارها نیز اعلام کرده است که رهبرش خامنه ای است و پول و تسلیحات و موشک هم از انها میگیرد. این دومین. نامه اسماعیل هنیه به خامنه ای است. در نامه قبلی اعلام عقب نشینی و درخواست راهپیمایی کرده بود و اینک درخواست حمایت جهانی و منطقه ای و اسلامی کرده است!!!!!

وی در این نامه به ولی امر. خود مینویسد: ما تماس گسترده ای با طرف های مختلف برقرار کردیم و از انها خواستیم مانع پیشبرد اهداف اسرائیل شود اما جوابی نگرفتیم و حالا شما با تحرک فوری و بسیج مواضع اسلامی و عربی و بین المللی وارد شوید.!!!!!!

این مزدور خبر از منفوریت رهبر خود دارد و میداند که در هیچ کجای دنیا نه در منطقه و نه در سطح بین المللی بجز مزدوران رژیم کسی به حرف این دیکتاتور گوش نخواهد داد و این را شاید فقط برای این نوشته است که به خامنه ای بگوید ما کارمان را که گفته بودید انجام دادیم، بقیه اش با شمااست. حق الزحمه ما را بپرداز.

شاید هم که خامنه ای و مزدورانش هرگز فکر نمیکردند دنیای عرب و منطقه این گونه جوابشان را بدهند. در این اتش افروزی که به قیمت جان مردم بیگناه دو کشور انجامید، کشورهای اروپایی هم دست رژيم را خواندند و با ممنوع کردن تظاهرات ، نقشه رژیم را به گل نشاندند. در اخبار هم امده بود که حتی در شمال عراق، مزدوران رژیم دست به شکایت زده اند که چرا اجازه راهپیمایی و تظاهرات به انها داده نشده است.

به نظر میرسد که رژیم هنوز شرایط منطقه و وضعیت خود را قبول نکرده است و میخواهد با گرفتن جان مردم بیگناه در منطقه توسط مزدورانش، بقول خودش نشان بدهد که زنده است و قدرتی دارد. انهم بخصوص در این مقطع که مشغول مذاکره است!!!!

انچه دردناک است اما واقعیت دارد این است که برای افشای مزدوران رژیم در عراق، هزاران نفر در بمب های کنارجاده ای و در تظاهرات مردمی،. جان خود را از دست دادند. مثله و ربوده شدند تا مردم این کشور امروز در سراسر کشور عراق،‌ فریاد “ایران ، اخراج اخراج “و “عراق ازاد ازاد” سر میدهند و دشمن اصلی خودشان را شناخته اند.

شاید. امروز نوبت فلسطین است که باید بهای انرا با خون پاک ترین فرزندانش بپردازد تا مزدوری جنبشهای وابسته به خامنه ای دستشان رو شود و از صحنه فلسطین هم پاک شوند. امروز دیدن فرزندان و کودکان این کشور در خون و ویرانی و اوارگی بسیار دردناک است اما به قول قران، این مردم فلسطین هستند که باید سرنوشتشان را بدست بگیرند و انرا تغییر دهند و رهبران مزدور را به عقب بنشانند و انها را از صحنه خارج کنند و راهی بجز این نمانده است.

درد و بدبختی مردم لبنان. و یمن هم از همین مقوله و در همین دسته است.

دل سوزاندن برای مردم فلسطین از افشای نقش حماس و خامنه ای برای جنایات علیه مردم این کشور نتیجه خواهد داد ولاغیر.

باور کنید که نوشتن این چیزها نه فقط بعنوان یک مقاله و یا شاید رهنمود و نصیحت باشد نه . این تجربه و بازگو کردن درد مردم کشور عزیزمان ایران است که ۴۲سال دربدری و قتل و غارت و کشتار و تروریست را با جان و پوست و گوشت خود لمس کرده است و میخواهد این تجربه را به همه منطقه و جهان منتقل کند که هوشیار باشید در دام تروریستها و قاتلان نیفتید.