ایدئولوژی خالص خمینی دجال و خامنه ای + فیلم

بسیجی آتش به اختیار با بددهنی در شأن خودش و اربابانش دختران خیابان انقلاب را تهدید به حمله در صورت برداشتن روسریشان می‌کند
اینها همان هایی هستند که در سایت ها میایند و فحش میدهند و فضای سیاسی را تبدیل فحش و لوش و لجن میکنند

اینها را باید به مردم نشان داد و شناسایی کرد. ایدئولوژی خالص خمینی دجال و خامنه ای.