ایران حائز مقام ۱۳۰ام تساوی جنسی

بر پایه گزارشی که «فروم اقتصاد جهانی»  در مورد تساوی حقوق زن مرد در میان ۱۳۶ کشور،در سال ،۲۰۱۳ تهیه کرده است، ایران در مقام ۱۳۰ام در میان بقیه کشورها قرار گرفته است.

این گزارش بر پایه چهار محور بهداشت، اقتصاد، سیاست و اموزش انجام شده.

بر اساس این گزارش، کشورهای حوضه اسکاندیناوی استلند، فنلاند، نروژ و سوئد ر تساوی حقوق زن ومرد در رده اول تا چهارم قرار گرفته اند.

این گزارش میافزادی که تنها کشورهای موریتانی، سوریه، چاد و یمن رتبه های پس از ایران قرار گرفته اند.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...