بازداشت هواداران رفسنجانی در کارنوال حکومتی 22 بهمن

آتش زدن پرچمبنا به گزارش های رسیده تعدادی از هواداران رفسنجانی در تظاهرات کارنوال حکومتی 22 بهمن در تهران دستگیر شدند.

از سوی دیگر خبرگزاری حکومتی ایسنا اعلام کرد که در این تظاهرات حکومتی شعارهای « مرگ بر شرمن » سر داده شد. خانم وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا میباشند.
خبرگزاری رویتر اعلام کرد که در هنگام سخنرانی آخوند روحانی  شعار مرگ بر آمریکا سر داده شد.

در نقاط مختلف تظاهرات حکومتی 22 بهمن نیز پرچمها آمریکا و انگلیس به آتش کشیده شده است.

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...