بخوانید و بخندید، غلط‌های انگلیسی تابلو‌های شهری قم!

 کلمه «شهید» به زبان انگلیسی(Martyr) می شود، ولی در تابلوی زیر به صورت نادرستی به شکل( Martyres) نوشته شده است.

حرم مطهر: صورت درست این ترکیب وصفی (Holy shrine) است که در قم به دو شکل اشتباه زیر نوشته میشود

«پُل»  (bridge)

کلمه «میدان» به انگلیسی (square)

لفظ تجاری به انگلیسی (Commercial ) .

شهرداری قم  جایی خوانده که بیشتر اعداد ترتیبی (Ordinal numbers) در زبان انگلیسی در انتها دو حرف (th) می گیرند، آمده برای ترجمه اعداد ترتیبی بیشتر کوچه های قم از یک تا بالاتر در انتها، از دو حرف(th) استفاده نموده است. در حالی که برای سه عدد اول این دو حرف لحاظ نمی شوند، بلکه به صورت های زیر نوشته می شوند؛ ( 1st) که مخف ( first) است و(2nd )که مخفف (second) است و همچنین( 3rd )که مخفف (third) است و همین طور برای کوچه های شماره بیست ویکم (21st) و بیست و دوم (22nd )و بیست و سوم(23rd) این موارد لحاظ می شوند که متأسفانه در بیشتر کوچه های قم این اشتباه تکرار شده و در تصاویر زیر می بینید.

ورزشگاه به زبان انگلیسی (stadium) می شود که شهرداری قم آن را مانند بقیه چیزها به دو صورت اشتباه نوشته است که شاید یکی درست از آب دربیاید که متأسفانه هر دو نیز غلط است

ورزشگاه به زبان انگلیسی (stadium) می شود که شهرداری قم آن را مانند بقیه چیزها به دو صورت اشتباه نوشته است که شاید یکی درست از آب دربیاید که متأسفانه هر دو نیز غلط است. تابناک: