بخوانید و بخندید


همان مسیحی هایی که در ایران نه میتوانند بدون حجاب راه بروند و نه میتوانند به کلیسا بروند و مراسم خود را برگزار کنند، 3کشیش مسیحی انها نیز قطعه قطعه شدند، یکدفعه عاشق سلیمانی جنایتکار از اب درامدند