برگزاری مراسم گل گشت حمایت از – زندانی سیاسی درحال اعتصاب غذا – رضا شهابی در سنندج

رضا شهابی3روز جمعه ۲۰/۴/۹۳ تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به همراه جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج در یک گل گشت حمایتی، پشتیبانی خود را از خواست های رضا شهابی اعلام نمودند. و خواهان رسیدگی فوری به مطالبات قانونی و آزادی بی قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری دربند شدند.
مراسم رأس ساعت ۹ صبح ابتدا با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و برابری آغاز، سپس با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه ی کارگر ادامه یافت. در ادامه یکی از اعضای کمیته ی هماهنگی با خواندن بیانیه ای، به بیان بخشی از مواضع کمیته ی هماهنگی در قبال وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری دربند پرداخت. سپس تعدادی از حاضرین طی سخنانی، مبارزات مستمر رضا شهابی را ارج نهاده، و تحقق خواسته های وی را منوط به مبارزات متحدانه و پیگیر طبقه ی کارگر ایران دانستند؛ و خواستار تقویت همبستگی و همگرایی تمامی نیروهای موجود در درون جنبش کارگری شدند. در میان مباحث مطرح شده از طرف جمع، موضوعات دیگری نیز در ارتباط با مشکلات و موانع پیشاروی کارگران و جنبش کارگری ارائه گردید؛ که شرایط موجود را نتیجه ی پراکندگی طبقه ی کارگر و نبود تشکل های مستقل و طبقاتی کارگران دانستند.
در پایان حاضرین ضرورت انجام اقدامات عملی تر را در حمایت از رضا شهابی خواستار شده، و لزوم پشتیبانی تمامی کارگران و فعالین کارگری و تشکل های مدافع حقوق کارگر ایران و جهان را در رسیدن رضا شهابی به خواسته های برحقش گامی مثبت برشمردند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

20 تیر 93