به هم زدن جلسه مزدوران بسيجی توسط دانشجويان دانشگاه تهران با شعار مرگ بر ديکتاتور

دانشجويان دانشگاه تهران با سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتور به کارگزاران رژيم که در اين دانشگاه جلسه يی برگزار کرده بودند اعتراض کردند. در اين جلسه هنگامی که آخوند پناهيان مدعی شد سرعت پيشرفت رژيم 17 برابر آمريکاست، دانشجويان او را هو کردند و با شعار دروغگو، دروغگو سخنانش را قطع کردند. همچنين هنگام بحث صادق زيباکلام بيکی از مهره های حکومتی با يکی ديگر از مزدوران حکومت آخوندی دانشجويان شعار مرگ بر ديکتاتور سردادند و سخنان اين دو را قطع کردند.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...