به هم زدن جلسه مزدوران بسیجی توسط دانشجویان دانشگاه تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور

دانشجویان دانشگاه تهران با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور به کارگزاران رژیم که در این دانشگاه جلسه یی برگزار کرده بودند اعتراض کردند. در این جلسه هنگامی که آخوند پناهیان مدعی شد سرعت پیشرفت رژیم ۱۷ برابر آمریکاست، دانشجویان او را هو کردند و با شعار دروغگو، دروغگو سخنانش را قطع کردند. همچنین هنگام بحث صادق زیباکلام بیکی از مهره های حکومتی با یکی دیگر از مزدوران حکومت آخوندی دانشجویان شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند و سخنان این دو را قطع کردند.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...