بودجه: بیش از صدهزارمیلیارد تومان فروش اوراق و 5/3 میلیارد دلار استقراض

بودجه 99 غیرواقعی و به دور از واقعیت است

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی رژیم گفت: ” بودجه 99 غیرواقعی و به دور از واقعیت بوده و در بودجه سال آینده، فروش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق و حدود 5/3 میلیارد دلار استقراض از صندوق توسعه پیش‌بینی شده است. “

به گفته شما نیوز، وی گفت: “بودجه عملاً با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است، این کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای دولت است.با شرایط کنونی چشم‌انداز خوبی متصور نیست؛ چون  استقراض از صندوق توسعه و افزایش فروش اوراق منجر به افزایش ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت می‌شود که مجموع این بدهی‌ها را به هزار هزار میلیارد تومان می‌رساند.”