بیانیه استرون استیونسون: هیستری حکومت دینی در ایران علیه قطعنامه پارلمان اروپا

استرون استیونسون رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا طی بیانیه یی اعلام کرد:
بیش از یک هفته است که واکنشهای هیستریک و وحشت زده حکومت دینی حاکم بر ایران علیه قطعنامه پارلمان اروپا که در ۳آوریل بتصویب رسید ادامه دارد. از وزیر خارجه به اصطلاح ”مدره“ تا رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی آن و امام جمعه تهران تا بخش عظیمی از اعضای مجلس فرمایشی و رسانه های مختلف رژیم، اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا را به باد حمله گرفتند که چرا نقض حقوق بشر و روندهای ضددموکراتیک در حکومت ایران را به روابط اتحادیه اروپا با رژیم ایران و مذاکرات اتمی پیوند زده است.

این به خوبی نشان می دهد که موجودیت این رژیم تا چه اندازه به نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق بشر پیوند خورده و هر گونه انعطاف در این زمینه سرنگونی آن را تسریع خواهد کرد. این بسیج خبیثانه همچنین نشان می دهد همه باندهای این رژیم تحت عناوین ”تندرو“ ، ”مدره“ ، ”معتدل“ ، ”پراگماتیک“ ، همگی در اعدام و سرکوب و کشتار و در نقض حاکمیت مردم اشتراک نظر و منافع دارند و مدافع بی چون و چرای سلطه مطلقه ولایت فقیه هستند.

بنا به گزارش رسانه های ایران، روز گذشته وزارت خارجه رژیم آخوندی، سفیر یونان در تهران به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا، را به وزارت امور خارجه فراخواند تا نسبت به صدور قطعنامه ۳آوریل ۲۰۱۴ پارلمان اروپا اعتراض کند. وزارت خارجه رژیم ایران ”این قطعنامه… را غیرقابل قبول و غیرواقعی“ و ”خلاف جهت منافع مشترک اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران“ توصیف کرد.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم نیز روز گذشته در مجلس آخوندها گفت «دولت اجازه نخواهد داد هیچ هیأت پارلمانی از اروپا با شروطی که در این قطعنامه پارلمان اروپا آمده است، به ایران سفر کند».

در یک اقدام ابلهانه دیگر مجلس رژیم آخوندی یک ماده واحده در مقابله با قطعنامه پارلمان اروپا ارائهٴ کرده که بر اساس آن دولت ایران باید «نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی که به این قطعنامه پارلمان اروپایی رأی مثبت داده اند تا زمانی که رأی خود را پس نگرفته اند تجدیدنظر کند»! و «از تأسیس هر گونه دفتری از سوی پارلمان اروپا یا سازمانهای مدعی حقوق بشر در کشور ممانعت به عمل آورد» و «نسبت به همکاری با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تجدیدنظر کند».

موحدی کرمانی، امام جمعه تهران در ارتباط با احتمال تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران با اشاره به اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ گفت: «مردم ایران اجازه تأسیس لانه جاسوسی جدید در ایران را نخواهد داد؛ از سرنوشت لانه جاسوسی آمریکا عبرت بگیرید. همان طور که جاسوسهای آمریکایی دست و چشمشان بسته بود، آنها نیز باید از آن پند بگیرند»

رفتار هیستریک آخوندهای حاکم بر ایران، ضرورت اعمال قاطعیت در برابر سیاستهای رژیم ایران اعم از پروژه دستیابی به سلاح اتمی و نقض حقوق بشر و جنگ افروزی و صدور تروریسم در منطقه را مضاعف می کند و نشان می دهد پرداختن به مذاکرات اتمی و فراموش کردن مسائل مبرم دیگر یک اشتباه هولناک است.

استرون استیونسون
رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا

برگرفته از سایت مجاهدین خلق