بیانیه حزب دمکرات کردستان ایران در محکومیت حمله تروریستی به محل استقرار مجاهدین خلق ایران

حزب دموکرات کردستان ایراندفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران، طی بیانیه ای حملات موشکی بە کمپ لیبرتی، محل استقرار اعضای مجاهدین خلق ایران در عراق را محکوم کردە و رژیم تروریست پرور جمهوری  اسلامی ایران را بە عنوان حملەکنندەی این جنایت می‌شناسد.

متن این بیانیە عیناً درپی می‌آید:

بیانیەی دفتر سیاسی حزب دمکرات نسبت بە حملەی موشکی بە اعضای مجاهدین خلق ایران

روز پنج‌شنبە هفتم آبان‌ماە ١٣٩٤ خورشیدی، با موشک بە کمپ لیبرتیمجاهدین خلق، واقع در نزدیکی بغداد بە اعضای این سازمان حملە شد و در نتیجەی این موشک‌باران‌ها، بر اساس اعلامیەی مجاهدین خلق، ٢٣ تن از اعضایشان کشتە و شماری نیز زخمی شدند کە وضعیت جسمانی شماری از زخمی شدگان وخیم می‌باشد.

در نخستین لحظات انتشار خبر حملەی موشکی بە کمپ لیبرتی، افکار و گمان‌ها بە سوی رژیم اسلامی و عوامل وی نشانە رفت کە اقدام بە چنین کارهای تروریستی و بمباران و موشک‌باران مردم بی‌دفاع تنها عمل و اقدام رژیم اسلامی و تفکر ولایت فقیهی می‌باشد.

علی‌الخصوص در این بارە باید یادآور شد کە این اولین باری نیست رژیم اسلامی ایران و عوامل وی بە نیروهای مجاهدین خلق حملە می‌کنند. این رژیم قبلا نیز چندین بار بە کمپ اشرف حملات درندانە داشته و قبل از انتقال این کمپ بە لیبرتی نیز با خمپارە و موشک بە آنان حملە کردە بود و این بار نیز بە همان شیوە و رفتار مشخص، کمپ لیبرتی موشک‌باران شد.
یک روز بعد از این واقعە گروهی بە نام ” مختار” کە مشخص و آشکار است رژیم اسلامی و سپاە پاسداران این رژیم این نوع گروەها را بە منظور چنین اهدافی تشکیل می‌دهد، مسئولیت این حملەی موشکی را برعهدە گرفت.

آنچە مشخص، آشکار و انکارناپذیر است، هر گروە و تحت عنوان هر نامی چنین اقدامی را کردە باشد، عملی شنیع و قبیح و غیرانسانی بودە کە غیر از جنایت علیە انسانیت و جنایت جنگ هیچ تعریفی دیگری را شامل نمی‌شود و همچنین بە مشخصی معلوم است هر گروهی کە این کار را انجام دادە باشد، تحت فرمان مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران این جنایت غیرانسانی را انجام دادە است.

در این خصوص حزب دمکرات کردستان ایران این اقدام تروریستی و جنایتکارانەی عوامل جمهوری اسلامی را محکوم کردە و خواستار آن است کە جامعە جهانی و بە خصوص دولت آمریکا نسبت بە حفظ جان و امنیت نیروهای اپوزیسیون‌های مخالف جمهوری اسلامی کە در کشور عراق حضور دارند کم اهمیت نباشد، چون جمهوری اسلامی در فرصت فضای سازش با غرب و ناآرامی منطقە برای اجرای توطئەهای شوم خود سوءاستفادە می‌کند.

حزب دمکرات کردستان ایران تسلیت خود را بە خانوادەهای کشتەشدگان این اقدام مجرمانە اعلام و همدردی خود را با سازمان مجاهدین خلق ابراز می‌کند و دست‌ دشمنانەی جمهوری اسلامی در پشت پردەی همەی این نوع جنایت و توطئەها و آشوب‌های منطقە را رسوا کردە و خواستار است کە نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نسبت بە چنین اقداماتی سکوت نکنند، چرا کە در فضای سکوت، سپاە تروریستی پاسداران اسلامی ایران توطئە برای حملە بە مردمان دیگر را نیز برنامه‌ریزی می‌کنند.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی
هشتم آبانماە ١٣٩٤ خورشیدی
سی‌ام اکتبر ٢٠١٥ی میلادی