بی‌خبری از وضعیت گلرخ ایرایی

آتنا دائمی و گلرخ ایرانی

گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی که به گفته نزدیکانش در اعتراض به شرایط زندان قرچک از دو ماه پیش در اعتصاب غذاست، بنا بر گزارش‌ها وضعیت جسمی‌اش رو به وخامت رفته است.
خانواده او می‌گویند که از ۱۰ روز پیش هیچ اطلاعی از وضعیت فرزندشان ندارند.

عفو بین‌الملل، چهارگزارشگر ارشد سازمان‌ملل و شماری از مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی خواستار آزادی فوری آنان شده‌اند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...