تاسف عمیق از درگذشت مجاهد خلق رؤیا درودی

مجاهد خلق رؤیا درودی

مجاهد خلق رؤیا درودی

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد باکمال تآسف  مطلع شد که مجاهد خلق رؤیا درودی، که اخیراً از زندان لیبرتی برای معالجه به آلبانی منتقل شده بود، در بیمارستان درگذشته است.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد در کشورهای اسکاندیناوی درگذشت این مجاهد خلق را به یارانش در مقاومت و همچنین خانواده درودی تسلیت میگوید.

راهش پر رهرو

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد(اف اف اف ای)، اسکاندیناوی

۲۰۱۳ ۱۲ ۰۵