تبریک، به کوری چشم اخوندها، رای اکثریت سنا به نفع پرزیدنت ترامپ

با تبریک به سرنگون طلبان و مخالفان واقعی رژیم که خواهان فشار حداگثری بر روی این رژیم هستند، رای اکثریت سنای امریکا به نفع ترامپ موجب از دست دادن امید و سرخوردگی رژیم و بهم خوردن حسابهای اخوندها برای خلاص شدن از تحریم و فشار حداکثری شد