تبریک به مناسبت انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در 22بهمن 57