تجمع اعتراضی غارت‌شدگان بدرتوس خراسان

تجمع اعتراضی غارت شدگان بدرتوس خراسان
غارت‌شدگان بدرتوس خراسان روز شنبه ۲۳دی ۹۶در اعتراض به برنگرداندن پولهای به غارت رفته خود مقابل سرپرستی کاسپین مشهد در بلوارخیام تجمع کردند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...