تجمع اعتراضی مقابل بانک مرکزی به حذف ارز دانشجویی

والدین  داشنجویان خارج از کشور به خاطر حذف ارز دانشجویی در مقابل بانک مرکزی اخوندها دست به تجمع اعتراضی زدند. عکس ازایرنا

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...