تجمع فرهنگیان بازنشسته؛ فریاد فریاد از این همه بیداد

صبح روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ جمعی از فرهنگیان بازنشسته در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به بیمه تکمیلی ناکارآمد، مقابل سازمان بازنشستگی در تهران دست به تجمع زدند. در این تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته شعار «فریاد فریاد از این همه بیداد» سردادند.

فرهنگیان بازنشسته همچنین چندین دستنوشته در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته بود: «خط فقر کجاست»، «پاسخ مسئولین»، «معیشت – درمان» شایاد یاد آوری است که روز گذشته، یکشنبه ۲۳ دی ماه نیز جمعی از فرهنگیان بازنشسته به همراه فرهنگیان شاغل در اعتراض به چپاول صندوق ذخیزه فرهنگیان مقابل ساختمان این مؤسسه دست به تجمع زدند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...