تحریم امریکا در عراق به خال خورده است

انتقاد عبدالمهدی از تحریم برخی شخصیت های عراقی

نخست وزیر مستعفی عراق به نیابت از اربابانش به صحنه امد و تحریم شخصیت های معروف این کشور!!!!! را محکوم کرد.

خبرگزاری مهر نوشت: عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق گفت: درج اسامی رهبران و شخصیت های عراقی معروف در لیست های تحریم های امریکا را محکوم می کنیم.

عبدالمهدی که مزدوری خود به رژیم را به اثبات رسانده است افزود: “ما هم چنین اهانت به تصاویر رهبران دیگر کشورها که با آنها رابطه داریم از سوی تظاهرات کنندگان عراقی و یا اهانت به شخصیت های معروف عراقی را محکوم می کنیم.”