تصويب شصت و يكمين قطعنامه محكوميت نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران توسط ملل متحد

مريم رجوي: پرونده وحشتناك حقوق بشر رژيم بايد به شوراي امنيت ارجاع شود

روز سه شنبه 27 آبان (18نوامبر) خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، ضمن استقبال از صدور شصت و يكمين قطعنامه محكوميت درباره نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در  ايران تحت حاكميت آخوندها، توسط كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد، گفت: اين قطعنامه هيچ ترديدي باقي نمي گذارد كه «پرونده وحشتناك حقوق بشر رژيم آخوندي براي اتخاذ اقدامهاي لازم الاجرا و بازدارنده بايد به شوراي امنيت ارجاع شود و مسئولان 120هزار اعدام سياسي به عدالت سپرده شوند». –
وي افزود: در حالي كه اين قطعنامه تمام عرصه‌هاي جنايت و تبهكاري رژيم ولايت فقيه را در بر نمي‌گيرد، اما به روشني نشان مي‌دهد اين رژيم تمام مواد 30گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر را زير پا گذاشته است. به علاوه تصريح مي‌كند كه آخوندها «كنوانسيون حقوق كودك»، «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي» و «قانون بين‌المللي» را نقض مي‌كنند.
رجوي گفت: روند فزاينده نقض حقوق بشر در ايران مانند «افزايش بيسابقه اعدامها، موج حملات اسيدپاشي سازمانيافته دولتي عليه زنان ايران و استمرار سركوب اقليتهاي قومي و مذهبي، بلاگرها، خبرنگاران و فعالان بيانگر ترس رژيم از نارضايتي رشديابنده عمومي است».
با وجود چنين اعمال موحشي كه در قطعنامه ملل متحد بارها بر خصلت نظام‌مند (سيستماتيك) و هدفمند بودن آن تآكيد شده است، ادامه روابط سياسي، ديپلوماتيك و تجاري با اين رژيم كمترين مشروعيتي ندارد. مماشات و امتياز دادنهاي شرم‌آور به اين رژيم و نامه‌نگاري براي ولي فقيه جنايتكار آن، شريك كردن آن در مقابله با داعش در عراق يا سكوت در قبال مشاركت همه جانبه اين رژيم و شبه نظاميان تروريست وابسته به آن در كشتار مردم عراق و سوريه، هيچ مفهومي جز تشويق اين رژيم به ادامه و تشديد جنايت ندارد.
از اين همه بي‌اعتنايي به قساوت و سركوبگري اين رژيم، به راستي قلب و روح مردم جهان جريحه‌دار است. به خصوص كه جنايتهاي هولناك آخوندها عليه مردم ايران، از آن‌جا كه با سكوت دولتهاي غرب روبه‌رو مي‌شود، سرچشمه گسترش تروريسم و بنيادگرايي و جنگ‌افروزي اين رژيم در سراسر منطقه شده و صلح و امنيت جهان را به خطر انداخته است.
به همين دليل تأكيد مي‌كنيم كه «مذاكرات هسته يي نبايد بهانه يي براي چشم پوشي بر نقض فاحش حقوق بشر در ايران باشد».
رئيس جمهور برگزيده مقاومت با اشاره به تصريح اين قطعنامه دربارة بي‌پاسخ ماندن درخواستهاي مكرر گزارشگران ملل متحد براي بازديد از ايران در 9سال گذشته گفت: اين رژيم حتي اگر بازرسان ملل متحد را براي بازديد از برخي سايتهاي اتمي خود بپذيرد، هرگز درهاي شكنجه‌گاه‌هاي خود را به روي ناظران بين‌المللي باز نخواهد كرد. زيرا جهان خواهد ديد كه آخوندها در پشت ديوارها به اعمال شقاوت‌باري، صدبار بدتر از داعش، مشغولند.
به همين دليل استقرار حقوق بشر در ايران تنها با سرنگوني فاشيسم ديني و استقرار دموكراسي حاكميت مردمي امكانپذير است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
27 آبان 1393 (18 نوامبر2014)