تظاهرات هزاران تن از مردم سقز عليه اعدام زندانيان سياسی

بر اساس گزارشهای دریافتی، عصر چهارشنبه 15آبانماه، هزاران تن از مردم سقز در استان کردستان تظاهراتی در خيابانهای اين شهر برگزار کردند و با سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور به اعدام زندانيان سياسی توسط رژيم ضدبشری آخوندی اعتراض کردند.

اين تظاهرات که از ساعت 16شروع شده بود تا ساعت 22 ادامه داشت. . نيروهای ضدشورش در وحشت از گسترش تظاهرات مردم سقز به تظاهر کنندگان حمله کردند و تعداد زيادی از تظاهر کنندگان را دستگير کردند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...