تعيين تكليف نمايش انتخابات با انقباض كامل و اجتناب ناپذير رژيم ولايت فقيه

مریم رجویدر درون اين رژيم هيچ راه حلي نيست و بار ديگر حقانيت و ضرورت سرنگوني و تحريم ثابت شد

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، حذف رفسنجاني از انتخابات رياست جمهوري رژيم ولايت فقيه را كه به دستور خامنه اي صورت گرفت، بزرگترين جراحي و شقه آشكار در رأس رژيم توصيف كرد كه از يكسو پايه قدرت آن را شكننده تر مي‌كند

و از سوي ديگر تنش و تشتت دروني آن را به نحو بيسابقه يي تشديد و روند تجزيه و سرنگوني رژيم را شتاب مي بخشد. اين يك خود زني اجتناب ناپذير و انتحار سياسي از سوي خامنه اي است كه انقباض كامل رژيم ولايت فقيه را در پايان راه نشان مي‌دهد.

در درون اين رژيم هيچ راه حلي وجود ندارد. حقانيت و ضرورت سرنگوني و تحريم اين رژيم و انتخابات آن كه خط مشي ديرين مقاومت ايران بوده است، بار ديگر به روشن ترين صورت به اثبات مي‌رسد.

علاوه بر اين، حذف رفسنجاني و مشايي كانديداي مطلوب احمدي نژاد، تجزيه و شكاف و رويارويي در ميان باندهاي مختلف رژيم را به نحو غير قابل ترميم به بدنه و اعماق گسترش مي‌دهد.

همچنين حذف رفسنجاني، كه عامل تعيين كننده در رسيدن خامنه اي به منصب ولي فقيه بود، يك فضيحت بزرگ در درون رژيم آخوندي است و آن را حتي در دروني ترين لايه هايش بي اعتبار و نامشروع مي‌كند. رفسنجاني به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آخوندها منصوب شخص خامنه اي است و به عنوان عضو خبرگان رهبري رژيم در تعيين ولي فقيه و صلاحيتهاي آن در چارچوب رژيم آخوندي نقش دارد.

خامنه اي كه تلاشها و تهديدهايش براي جلوگيري از كانديداتوري رفسنجاني و مشايي به جايي نرسيد، ناگزير براي حذف آنها به اين فضيحت تن داد. او بيهوده تلاش مي‌كند با حذف و تصفيه و انقباض، از سرنگوني محتوم بگريزد اما دوران دستاوردهاي بادآورده ناشي از جنگ كويت و جنگ افغانستان و جنگ عراق سپري شده و در ادامه روند انقباض، روند سرنگوني رژيم تسريع مي شود.

خانم رجوي بار ديگر عموم مردم ايران را به تحريم يكپارچه انتخابات قلابي فرا خواند و خاطرنشان كرد: «بعد از اين جراحي و تصفية بزرگ، هرگونه معامله و مماشات با اين رژيم، صرفاً در خدمت سركوب و كشتار مردم ايران، دستيابي به تسليحات اتمي و صدور بنيادگرايي و تروريسم و به آتش كشيدن منطقه توسط آخوندهاي مرتجع و بنيادگراست.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، مردم و به ويژه زنان و جوانان ايران را به اعتراضهاي همه جانبه عليه شعبده انتخابات آخوندها كه سرقت و غصب آشكار حاكميت مردم ايران است، فرا خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
31 ارديبهشت 1392 (21 مي 2013)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...