تعیین تکلیف نمایش انتخابات با انقباض کامل و اجتناب ناپذیر رژیم ولایت فقیه

مریم رجویدر درون این رژیم هیچ راه حلی نیست و بار دیگر حقانیت و ضرورت سرنگونی و تحریم ثابت شد

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، حذف رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه را که به دستور خامنه ای صورت گرفت، بزرگترین جراحی و شقه آشکار در رأس رژیم توصیف کرد که از یکسو پایه قدرت آن را شکننده تر می‌کند

و از سوی دیگر تنش و تشتت درونی آن را به نحو بیسابقه یی تشدید و روند تجزیه و سرنگونی رژیم را شتاب می بخشد. این یک خود زنی اجتناب ناپذیر و انتحار سیاسی از سوی خامنه ای است که انقباض کامل رژیم ولایت فقیه را در پایان راه نشان می‌دهد.

در درون این رژیم هیچ راه حلی وجود ندارد. حقانیت و ضرورت سرنگونی و تحریم این رژیم و انتخابات آن که خط مشی دیرین مقاومت ایران بوده است، بار دیگر به روشن ترین صورت به اثبات می‌رسد.

علاوه بر این، حذف رفسنجانی و مشایی کاندیدای مطلوب احمدی نژاد، تجزیه و شکاف و رویارویی در میان باندهای مختلف رژیم را به نحو غیر قابل ترمیم به بدنه و اعماق گسترش می‌دهد.

همچنین حذف رفسنجانی، که عامل تعیین کننده در رسیدن خامنه ای به منصب ولی فقیه بود، یک فضیحت بزرگ در درون رژیم آخوندی است و آن را حتی در درونی ترین لایه هایش بی اعتبار و نامشروع می‌کند. رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندها منصوب شخص خامنه ای است و به عنوان عضو خبرگان رهبری رژیم در تعیین ولی فقیه و صلاحیتهای آن در چارچوب رژیم آخوندی نقش دارد.

خامنه ای که تلاشها و تهدیدهایش برای جلوگیری از کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی به جایی نرسید، ناگزیر برای حذف آنها به این فضیحت تن داد. او بیهوده تلاش می‌کند با حذف و تصفیه و انقباض، از سرنگونی محتوم بگریزد اما دوران دستاوردهای بادآورده ناشی از جنگ کویت و جنگ افغانستان و جنگ عراق سپری شده و در ادامه روند انقباض، روند سرنگونی رژیم تسریع می شود.

خانم رجوی بار دیگر عموم مردم ایران را به تحریم یکپارچه انتخابات قلابی فرا خواند و خاطرنشان کرد: «بعد از این جراحی و تصفیه بزرگ، هرگونه معامله و مماشات با این رژیم، صرفاً در خدمت سرکوب و کشتار مردم ایران، دستیابی به تسلیحات اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم و به آتش کشیدن منطقه توسط آخوندهای مرتجع و بنیادگراست.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت، مردم و به ویژه زنان و جوانان ایران را به اعتراضهای همه جانبه علیه شعبده انتخابات آخوندها که سرقت و غصب آشکار حاکمیت مردم ایران است، فرا خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۲۱ می ۲۰۱۳)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...