تهی مغزان، ديوانگان قدرت و زر و زور

« آخوند هاي بي هويت»

سر افعي و سر شيخ بكوبيد به سنگ
كه در آن زهر و در اين اوهام است
از در خانه زاهد گذري؟ وا پس رو
كه هر جا از آن كوچه نهي پا دام است

در مقاطع مختلف، خيلي ها تشنه قدرت بودند و چند صباحي در پستي و دنائت زيستند و لعنت خلق و خدا را براي خود خريدند.اما اين انساننما هاي نظام منحوس آخوندي، تفاوت كيفي و غير باوري با همه ديكتاتور هاي گذشته دارند.

سيري ناپذيري در چاپيدن مردم، شقاوت و بيرحمي مافوق تصور در شكنجه، دار و درفش و زندان، بي بوته وتنبل ترين قشر جامعه، انگل، لمپن ولات، شياد و فرو مايه و پست،دجال، مادون هر گونه صفت انساني و…

ضد دين و ايراني، در خونخواري و كينه ورزي،از نرون، هيتلر و چنگيز و همه جاني هاي جهان، استاد! تر و وجلاد تر.

اما، با اين همه يد و بيضا و  قدرت!، ترسو و بزدل، ناتوان و عاجز در همه زمينه ها، به نعر ه ها و سر و صداي  دلخراش آنها توجه نكنيد، همانند سگ هار  بي دنده و ترمز زر مي زند. همه گفته هايشان اراجيف و كلك و تزوير است.

همانند،امام! جلادشان، دل رحم، دوست دار پشه، حتي او پشه اي را نكشت، با عبايش شايد ساعتهاتلاش مي كرد كه پشه اي ر ا از حجره اش بيرون كند و آسيبي به پشه وارد نشود.از صدر تا ذيل، تا بخواهي فرصت طلب، درو غگو، مزدور ،بي پرنسيب، ياغي، كلاهبردار، كلامي درست و راست ازدهان كثيفشان در نمي آيد، همه وعده هايشان سر خرمن است، بهشت دروغين را وعده ميدهند ،انتقام و كينه كشي ورد زبانشان است.

خنده هايشان دروغين، گريه هايشان، سياه بازي و كلاهبرداري، در حرص و طمع كسي به گردشان نمي رسد.

حالا با اين خصوصيتها، به نظر شما اين نابخردان در چارچوب انسان بايد مشخص و كالبد شكافي شوند يا در زمره حيوانات وحشي، شايد از نوع منقرض شده شان، در حقيقت مقايسه اين پيشاني سياهان و انساننماهاي وحشي را نبايد با حيوانات و شبه انسانها مقايسه كرد، فرهنگ لغات بايد بدنبال كشف اين حقيقت باشدكه جايگاه اين ديوانگان و جرثومه هاي فساد كجاست!

انسانهاي دوران  قرون وسطي، يا انسانهاي اوليه كه قشر خاكستريشان اندك بوده است. قيافه اين پليديان زمان را خوب بنگريد ميبينيد، نه تنها به لحاظ فكري بلكه شكلي با انسانهاي عصر معاصر تفاوتهاي كيفي دارند.

اين جانيان بدون شك از صفحه روزگار محو و سرنگون مي شوند،

آنگاه بشريت معاصر، نفس راحتي خواهد كشيد، آري جايي براي سد كنندگان آزادي در ايرانزمين نيست.

محمود نيشابوري
2018 03 06

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: