تودهنی محکم زنان ایرانی به اخوندها

عکسهای امروز زنان ایرانی که در روزنامه های رژیم نیز به چاپ رسیده است تودهنی محکمی به 40سال حجاب اجباری اخوندها است. زنان قهرمان ایران نشان دادند که زیر بار زور و اجبار نمیروند.