تکثیر دختر خیابان انقلاب

دومین دختر خیابان انقلاب….شیرزن دیگری بعد از ویدا موحد، پرچم او را بدست گرفت و در خیابان انقلاب بر همان سکو ایستاد (عکس زیر). گفته می شود دختر میدان فردوسی و چهارراه ولیعصر هم بعد از دختر دوم به لیست اضافه شدند. جمهوری اسلامی میخواهد چه بکند اگر به همبن زودی ها میلیونها زن ایرانی بدون روسری به خیابانها بریزند و حکومت ضد زن را به چالش بکشند، چه خاکی بر سر خواهد ریخت؟
فیلم زیر: مشهد، بلوار وکیل‌آباد / ۴ بهمن ۹۶ – تکثیر دختر خیابان انقلاب

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...