کشف جسد یک آخوند حامی خامنه ای که با ضربات چاقو در اصفهان به قتل رسیده است

shoarگزارش دریافتی: روز سه شنبه ۲۷فروردین جسد یک آخوند که با ضربات چاقو به ناحیه شکم و پهلو هدف قرار گرفته بود، در یک مخروبه در ورودی همایون شهر اصفهان پیدا شده است.

نام این آخوند موسوی است و در اداره آموزش و پرورش رژیم کار می کرده و از حامیان خامنه ای بوده است. هنوز علت کشته شدن وی معلوم نیست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...