کشف جسد يک آخوند حامی خامنه ای که با ضربات چاقو در اصفهان به قتل رسیده است

shoarگزارش دريافتی: روز سه شنبه 27فروردين جسد يک آخوند که با ضربات چاقو به ناحیه شکم و پهلو هدف قرار گرفته بود، در يک مخروبه در ورودی همايون شهر اصفهان پيدا شده است.

نام این آخوند موسوی است و در اداره آموزش و پرورش رژيم کار می کرده و از حاميان خامنه ای بوده است. هنوز علت کشته شدن وی معلوم نيست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...