جمشید پیمان: با اولین کِلیک!

 میخانه ها
همه متروک گشته اند
ساقی
بجای ساغر می
می کشد به دوش؛
سجّاده ی
         مطّهرِ
             خوش رنگِ
                      شیخ شهر!
 
بازار مُتعه داغ و
کساد است بحث عشق.
یک عکس چار در شش و
یک شرح مختصر:
" اهل کجایی و اینجا چه میکنی؟
شرمنده ام ازاین سوال,
شما چند ساله ای؟ "
 
با اولین کلیک
کار به پایان رسیده است
با دومین کلیک؛
دو تا سردِ داغ داغ!
 
در کوچه باغ های تهی از حضور عشق
حافظ،
غریب و خموشانه می رَوَد
اینجا
بجای جام باده و توصیف زلف یار
حیّ علی الرّیاست 
که آواز می شوذ.
 
خوبانِ شش جهت 
      به کجا کوچ کرده اند؟
              شهرِ شراب و شعر،
                         شیراز پر کرشمه،
                             ز جانان چرا تهی ست؟
 
 
 
  جمشید پیمان،26 ـ 02 ـ 2020